Brief de Victor Valkenborgh

Uit persoonlijke interesse naar de herkomst van onze naam ben ik tot de volgende ontdekkingen gekomen.

In het boek Heraldiek door Carl-Alexander Von Volborth en uitgegeven door de Bataafse Leeuw/Amsterdam-Dieren, staan wij ingeschreven als ongetitelde adel. Vanaf ongeveer 1247 tot op heden komt onze naam voor onder verschillende schrijiwijzen. De reden hiervoor ligt voor de hand: de personen varantwoordelijk voor de inschrijvingen in de gemeenteregisters en/of doopregisters, konden nauwelijks of slecht schrijven.

Voor hei Napoleontistische tijdperk droegen de mensen gern echte familienaam maar werden genoemd naar de sterk waar zij vandaan kwamen, het beroep dat zij of hun ouders beoefende, een bijnaam enz... Omdat dif vaak verwarring gaf heeft Napoleon Bonaparte daar verandering ingebracht. (ongeverr 1780).

Vanaf toen werd iedereen ingeschreven met 2 namen, nmik een doopnaam en een familienaam.

Hoogstwaarschijnlijk is onze eerste familienaam: van de Valkenburcht. Variaties hierop zijn: Van Valkenburg, van Valkenburch, Valckenborg, Valkenbeurg, ValkenBorgh enz... enz.. In ons Franse taalgebied werden wij 'Bourg des Faucons:' genoemd wat de letterlijke vertaling is van Valken Burcht.

Niettegenstaande onze families niet in het bezit waren van een titel (ontnomen of verkocht), bleef het wapenschild behouden. Hierbij gevoegd vind u het origineel wapenschild zoals het vermoedelijk werd gebruikt door Theodoricus heer van VALKENBURG rond 1247-1250.

De kleur van het wapenschild: Een rode burcht met zilveren of zwarte valken op een blauwe of zilveren achtergrond. De blauwe kleur staat voor planeet mars, robijn, moed en begeerte. De rode kleur staat voor planeet jupiter, saffier, trouw, rust en standvastigheid.

Over de stad Valkenburg en haar gescniedenis, is evn prachtig boek verschenen nmik. "Valkenburg aan de Geul " uitgegeven in 1994 door de uitgeverij Elsevier Amsterdam-Brussel. Te koop bij het toeristenbureau V.V.V. het Geuldal aan de prijs van ongeveer 10 dollar +/- 300 BFRS.

Op 15 februari 1041 werd Valkenburg voor de eerste maal genoemd in een schenkingsakte van de hand van keizerr Hendrik de derde.

Door de nooit aflatende ruzies en gevechten tussen de edelen onderling leefde het gewone volk in de allergrootste armoede. Zodoende weroen zij verplicht uit te wijken naar andere streken in de hoop op een beter bestaan.

Enkel hun voornaam droegen zij met zich mee. Zij werden dus ingeschreven in hun nieuwe verblijfplaats onder de naam van de streek van herkomst zoals al gezegd. Van Valkenburg schijnt de eerste en echte familienaam te zijn.

In de families van Vaikenburg enz... bevonden zich meermaals opmerkelijke figuren o.a.: de gebroeders van Valkenborch, Lucas en Martin en diens zoon Freberick. Zij stonden bekend als vermaarde kunstschilders en lid van de VLAAMSE school te Mechelen.

Hun voorliefde ging uit naar het schilderen von de gewone mens in het landschap. Zij zijn alle drie uitgeweken naar DUITSLAND waar zij stierven. In het rijksmuseum van WENEN (Oostenrijk) en in het museum van schone kunsten te ANTWERPEN (Belgie) kan men schilderijen bewonderen gesigneerd door deze meesters.

English translation

Back to Summer 1998 Index